Privacybeleid

1     Voorwaarden lidmaatschap

 • Door deelname aan de lessen verklaart het lid zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Yoga Linda.
 • Yoga Linda heeft het recht de Algemene Voorwaarden, het rooster en de tarieven tussentijds aan te passen. Het lid wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 • De persoonlijke gegevens van het lid worden vastgelegd en alleen gebruikt om het lid te informeren over het aanbod en de activiteiten van Yoga Linda. De persoonlijke gegevens van het lid worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 • Yoga Linda heeft het recht het lid de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.
 • Het lid wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 • Het lid is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Als het lid onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij het lid dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.
 • Yoga Linda kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.
 • Yoga Linda kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van het lid.
 • Yoga Linda biedt het lid verschillende strippenkaarten aan. Het lid schaft bij Yoga Linda een strippenkaart aan. Betaling kan contant of door het bedrag over te maken op het vermelde bankrekeningnummer o.v.v. naam van het lid. Yoga Linda werkt via het online platform MomoYoga. Deze app kan worden geïnstalleerd en hiermee kan het lid lessen boeken, annuleren en een strippenkaart aanschaffen via iDEAL.
 • Actuele tarieven staan altijd vermeld op de website en op de MomoYogaApp.
 • De strippenkaart wordt bijgehouden door de docent(e) en via de MomoYogaApp. Een strippenkaart is in principe persoonlijk en alleen overdraagbaar na overleg en goedkeuring door Yoga Linda.
 • Een strippenkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur. Vanwege de zomer-, de winter- en overige vakanties wordt de geldigheidsduur in overleg met Yoga Linda aangepast.
 • Een proefles of losse les dient contant betaald te worden, voorafgaand aan de les. Online een proefles of losse les reserveren is ook een mogelijkheid en wordt via iDEAL afgerekend.
 • Het lid is tot wederopzegging lid van Yoga Linda. Opzegging kan maandelijks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 • Uitgegeven en betaalde strippenkaarten worden niet retour genomen.
 • Tijdens een les is de mobiele telefoon uit of ‘stil’.
 • Het lid wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 10 min.) aanwezig te zijn voor een les.
 • Bij verhindering dient het lid zich minimaal een uur voor aanvang van de les af te melden d.m.v. sms, WhatsApp of de les kan in de MomoYogaApp worden geannuleerd. Indien het lid dit verzuimt wordt de les in mindering gebracht op de strippenkaart.
 • Een privéles kan kosteloos geannuleerd worden indien dit minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Indien annulering niet minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven zijn annuleringskosten á € 25,00 verschuldigd.
 • In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Yoga Linda.

 

2     Privacyverklaring en gegevensverwerking

 • Yoga Linda legt bij het aangaan van het lidmaatschap gegevens van het lid vast. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft het lid toestemming voor het verzamelen en vastleggen van deze gegevens. Deze persoonsgegevens bestaan uit onderstaande informatie:
  – naam lid;
  – adresgegevens lid (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
  – geboortedatum lid;
  – e-mailadres lid;
  – vaste telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
  – soort lidmaatschap (strippenkaart);
  – aanwezigheid/afwezigheid van het lid;
  – betaalgedrag van het lid.
  Het lid kan te allen tijde de toestemming voor het verzamelen en vastleggen van de gegevens weer intrekken, voor zover niet in strijd met wettelijke voorschriften en hierdoor de uitvoering van de rechten en plichten die aan Yoga Linda en het lid worden gesteld in het kader van het aangegane lidmaatschap, niet worden belet.
 • Yoga Linda informeert het lid in beginsel als zij persoonsgegevens van hem of haar gaat verwerken. Yoga Linda vraagt en verzamelt geen gegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 • Yoga Linda legt de door het lid verstrekte persoonsgegevens vast met het doel uitvoering te geven aan alle rechten en plichten die voortvloeien uit het aangegane lidmaatschap, hieronder inbegrepen het versturen van een factuur en het versturen van informatie aangaande activiteiten van Yoga Linda die betrekking hebben op het uitvoeren van het aangegane lidmaatschap.
 • Naast uitvoering van het aangegane lidmaatschap worden de gegevens vastgelegd om uitvoering te geven aan marketingactiviteiten zoals het versturen van een nieuwsbrief.
 • De door het lid verstrekte gegevens worden alleen door Yoga Linda vastgelegd en gebruikt en worden niet aan derden verstrekt of door derden bewerkt of gebruikt.
 • Het verstrekken van de gevraagde gegevens door het lid aan Yoga Linda is een contractuele verplichting. Zonder het verstrekken van de gegevens door het lid en het vastleggen van de gegevens door Yoga Linda is het uitvoeren van het lidmaatschap niet mogelijk en daarmee reden voor beëindiging van het lidmaatschap.
 • Yoga Linda zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan.
 • De verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap of zo veel langer als noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften. Na het beëindigen van het lidmaatschap dan wel de bewaartermijn op basis van wettelijke voorschriften, worden de vastgelegde gegevens door Yoga Linda verwijderd (gewist) of vernietigd.
 • Het lid heeft recht op inzage en rectificatie van de door Yoga Linda vastgelegde persoonsgegevens. Het lid kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Yoga Linda. Binnen een termijn van 4 weken zal Yoga Linda een bevestiging en overzicht verstrekken van de vastgelegde en/of gewijzigde gegevens van het lid.
 • Het lid heeft recht op het laten verwijderen (wissen) van de door Yoga Linda vastgelegde persoonsgegevens, voor zo ver niet in strijd met wettelijke voorschriften. Het lid kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Yoga Linda. Binnen een termijn van 4 weken zal Yoga Linda een bevestiging en overzicht verstrekken van het verwijderen (wissen) van de gegevens van het lid.
 • Het lid heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het lid niet tevreden is over de wijze waarop zijn of haar gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Yoga Linda of wanneer het lid van mening is dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van zijn of haar gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 – 180 52 50.

 

Yoga Linda 1 mei 2024